Hankkeet


Hankkeet

Yhtymäpinnassa nuori - ESR

Yhtymäpinnassa nuori - hanke
1.5.2019-30.4.2021

Hankkeen tavoitteet
-kehittää nuorten sosiaalisen vahvistamisen uusia menetelmiä esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin -parantaa nuorten varhaisempaa kehitysviivästymien ja palvelutarpeen tunnistamista sekä lisätä alojen ammattihenkilöstön osaamista kehittämällä ja järjestämällä ammattilaisten koulutusta. -tukea nuoria monialaisten yhteistyön avulla koulutukseen, ammattiin ja työllistymiseen johtavien valintojen tekemiseen yhteistoiminnallisin sosiaalisen vahvistamisen menetelmin ja, -verkostoyhteistyöhön perustuvan yhteistyön kehittäminen ja parantaminen.

Hankkeen kohderyhmät Pohjantähti-opiston toiminnassa
Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat yli 15-vuotiaat, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat ja yksilöllistä huomiota tarvitsevat nuoret. Toissijainen kohderyhmä hankkeessa ovat oppilashuollon, opetuksen, kouluterveydenhuollon, sosiaalisen tuen yksiköiden, lastensuojelun, sijaisperheiden, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon parissa työskentelevät henkilöt eri kunnissa, laitoksissa ja koulutusta tarjoavissa organisaatioissa. Hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin kutsutaan mukaan alalla toimivia yrityksiä ja heidän henkilökuntaa.

Hankkeen toteutus ja rahoitus
Hankkeen päätoteuttaja on Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry. Hankkeessa mukana olevat osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Tornion kaupunki (sosiaalipalvelut) ja Pohjankodit Oy. Hanke on ESR-rahoitteinen ja hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös STEA sekä omarahoitusosuudella Lapin ammattikorkeakoulu, Tornion kaupunki ja Pohjankodit Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–30.4.2021.

Yhteystiedot Pohjantähti-opisto Jaana Karjalainen, puh. 044 7047 779 tai jaana.karjalainen(at)pto.fi

EU-Vipu-Logo ELY-Logo

Kulttuurit yhteisellä polulla - ESR

Kulttuurit yhteisellä polulla – luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina.

KUPO-HANKE (2020-2022)

Pohjantähti-opisto toimii osatoteuttajana Lapin AMK:n hallinnoimassa ERS-hankkeessa, jonka päätavoitteena on vahvistaa

- eri kulttuuritaustaisten
- syrjäytymisvaarassa olevien
- erityistä tukea tarvitsevien

toimintaedellytyksiä, sosiaalista pääomaa, osallisuutta ja toimijuutta yhteisöllisesti luontolähtöisillä menetelmillä niin, että kaksisuuntainen kotoutuminen, integraatio ja hyvät etniset suhteet edistyvät. Kupo-hankkeella rikastetaan ja lisätään vaihtoehtoja sosiaalisen kuntoutuksen ja kotouttamispalveluiden tarjontaan asiakkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen tueksi palvelujärjestelmässä osatoteuttajien myötä.

Hankkeen aikana Pohjantähti-opistolla järjestetään luontolähtöisiä työpajoja ja osallistutaan vertaisryhmätoimintaa sekä ohjattuihin työtoimintakokeiluihin. Luontolähtöisen toiminnassa tutustutaan lähialueen tarjoamia mahdollisuuksiin sekä haetaan luontevaa ja laajempaa yhteistyötä alueella toimivien kansalaisjärjestöjen, seurojen, vapaaehtoistoimijoiden, yhdistysten, yritysten sekä työnantajien kanssa.

Luonto hoivaa ja antaa voimaa.

Emilia Vuori, projektityöntekijä puh. 044 3883 799

Essi Ojanperä, projektikoordinaattori puh. 044 350 5123


EU-Vipu-Logo ELY-Logo

Oma polku maahanmuuttajalle - ESR

Tavoite
Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien parempi työllistyminen ammatin ja osaamisen hankkimisen avulla, maahanmuuttajan suomen kielen taidon kehittyminen ja yhteiskunnassa toimiminen, alueellisen toimintamallin luominen eri toimijoiden välillä sekä ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen.

Tulokset
Maahanmuuttajalle tehdään Oma polku -suunnitelma, ohjaus- ja kulttuurikohtaamisosaamista kehitetään eri toimijoiden välillä sekä yritysyhteistyöllä rakennetaan maahanmuuttaja-asiakkaan polku kohti työelämää. Aikataulu 01.08.2017 - 31.12.2020

EU-Vipu-Logo ELY-Logo

Sujuva - OPH

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa -hanke

Kehitämme hankkeessa kotoutumiskoulutustamme sekä joustavia siirtymiä kotoutumiskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen. Keskeisiä näkökulmia ovat asiakaslähtöiset ohjaamisen mallit, kielitietoinen ohjaus oppilaitoksissa ja työpaikoilla sekä verkko-opetus.

Hanke on Opetushallituksen rahoittama. Päätoteuttajana toimii Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto Lappia. Muut osa-toteuttajat ovat Eduro-säätiö, Lapin ammattikorkeakoulu, Meriva sr., Peräpohjolan Opisto, Pohjantähti-Opisto, Rovala-Opisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu ja Tornion työvoimalasäätiö.

Hanke on käynnistynyt 1.10.2018 ja se kestää 30.6.2020 asti.

OPH-Logo

SOKU2 - ESR

SOKU 2 – sosiaalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää 1.2.2018-31.1.2020

Hankkeen tavoitteet
- Työkäytäntöjen ja toimintamallien istuttaminen ja juurruttaminen kuntien ja alueiden palvelurakenteeseen, - toiminta kohderyhmän kanssa yhdessä verkoston kanssa, - sosiaalisen kuntoutuksen palvelu- ja tuotepakettien mallintaminen palvelumuotoilun avulla, - kehittämis- ja valmennustoiminta

Hankkeen kohderyhmät Pohjantähti-opiston toiminnassa
Toiminta on suunnattu osatyökykyisille, kuten vammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka tarvitsevat apua työllistymiseen, opiskelupaikan hakuun tai vaikka palveluviidakossa selviämiseen.

Hankkeen toiminta
Hankeen tarkoituksena on etsiä asiakkaiden tavoitteiden mukaisia koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä vapaaehtoistyön paikkoja, auttaa palveluntarpeiden selvittämisessä sekä palveluiden hakemisessa ja tarjota erilaisia harrastuskokeiluja sekä koulutusta asiakkailleen. Toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisen työvälineenä käytetään projektihenkilökunnan tarjoamaa henkilökohtaista ohjausta sekä erilaisia kursseja ja toimintaryhmiä kohderyhmälle (esim. muuttovalmennus, työnhakukoulutus, kielten opetusta sekä harrastuskokeiluja). Asiakkaat myös pääsevät mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmistä saat tietoa tykkäämällä Pohjantähti-opiston Facebook.com/pto.fi sivusta, josta löydät uusimmat uutiset. Hanke tarjoaa myös oivallisen mahdollisuuden opinnäytetöiden tai harjoitteluiden suorittamiseen esim. sosionomiopiskelijoille ja muille alan korkeakouluopiskelijoille.

Hankkeen toteutus ja rahoitus:
Hankeen päätoteuttajana toimii Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Lapin Yliopisto, Meriva sr, Seita-säätiö sekä Pohjantähti-opisto. Hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Yhteystiedot Pohjantähti-opisto Emilia Vuori, puh. 044 3883 799 tai emilia.vuori(at)pto.fi

EU-Vipu-Logo ELY-Logo